Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаНовини → Людина, котра творила історію

Людина, котра творила історію

Новини лікарні    7 Грудень, 2015
Людина, котра творила історію
 

Будь-яка справа завжди матиме на успіх, якщо за неї беруться тала­новиті, професійні особистості - бо саме вони творять історію, на них тримається світ - Розвиток обласної лікарні тісно пов'язаний з іменем видатного організатора охорони здоров'я на Житомирщині Олександра Федоровича Гербачевського.Народився О.Ф.Гербачевський 12 серпня 1884 року в сім'ї священика. Піс­ля закінчення гімназії в Варшаві в 1907 році вступив до Київського університету Святого Володимира на медичний фа­культет, коли ж у 1912 році закінчив на­вчання, його - одного з кращих студентів - залишають працювати ординатором хірургічної клініки університету під керівництвом професора Л.В. Волковича.

Та через два роки грянула Перша сві­това війна - молодого хірурга мобілізува­ли на фронт. В 1914-1916 роках він пра­цює ординатором Третього запасного госпіталю, в 1916-1918- завідує хірур­гічним відділенням 217 польового запас­ного госпіталю для поранених. З 1919 по 1921 рік працює старшим лікарем, затим завідує хірургічним відділом Туль­ського місцевого лазарету та Тульської хірургічної лікарні збройного та патрон­ного заводу. Й нарешті після демобіліза­ції з армії приїздить 12 липня 1921 року до Житомира - від того моменту й до останніх днів життя його трудова діяльність була пов'язана з розвитком охорони здоров'я на Житомирщині.

Отож спочатку Олександр Федорович Гербачевський за­відує хірургічним відділенням 2 міської лікарні, затим у 1923 році його призначають на посаду завідуючого хірургічним відділенням та рентгенстанцією лікарні Червоного Хреста (в майбутньому - обласної лікарні), а в листопаді 1924 року - її головним лікарем. Наполегливо працюючи на благо людей, він стає організатором боротьби з інфекцій­ними захворюваннями на Житомирщи­ні, створює рентгенологічну службу. Тож у 1928 році за значні досягнення у праці О.Ф.Гербачевському випала честь поїха­ ти в закордонне наукове відрядження до Німеччини, де він стажувався у відомих хірургів Біра та Зауербруха і в подарунок отримав рентгенівський апарат. Відтак після повернення О.Ф.Гербачевського з відрядження в лікарні відкрили діа­гностичний та терапевтичний відділи, клінічну лабораторію. Більше того, впер­ше в Україні було устатковано пересув­ний рентгенкабінет із електростанцією - О.Ф.Гербачевський виїжджав у райо­ни й на місці надавав медичну допомогустражденним, бо знав: полюбити ближ­нього - значить допомогти йому, слова нічого не варті - варті справи.

Найвищою нагородою для нього як для лікаря було повернення до жит­тя людей та їх сповнені вдячності очі. Тому він дбав, щоб люди могли отрима­ти вчасну і кваліфіковану допомогу: в 1941 році на Житомирщині діяли 54 медичні установи (в яких працювало 688 лікарів) -провідне місце серед них займала обласна хірургіч­на лікарня, в якій нарахо­вувалося 175 ліжок.

Та подальший розвиток лікарні зупинила війна. В роки фашистської окупації група медпрацівників обласної лікарні на чолі з О.Ф.Гербачевським надавала медичну допо­могу нашим пораненим солдатам та офіцерам і Я партизанським загонам, які діяли на території об­ласті. А після звільнен­ня Житомира з грудня 1944 по травень 1945 року Олександр Федорович вико­нував обов'язки завідуючого відділом охорони здоров'я, затим був призначе­ний головним лікарем обласної лікарні. Одночасно він займав посаду головного хірурга облздороввідділу. Значну робо­ту в той час він проводив по організації медичних працівників та населення об­ласті на відбудову зруйнованих під час війни лікувальних закладів. 

В післявоєнні роки на Житомирщині - в Чуднівському районі - зароджується новий метод медичного обслуговування працівників сільського господарства -диспансерний. О.Ф.Гербачевський та­кож вніс пропозиції щодо впровадження цього методу: з його ініціативи розпоча­лось активне виявлення та оздоровлен­ня дітей із вродженими та набутими ва­дами, диспансерний нагляд та активне оздоровлення хворих на кістково-сугло­бовий туберкульоз, остеомієліт, хронічну хірургічну патологію. Все це позитивно вплинуло на зменшення летальних випадків від гострих хірургічних захворю­вань.

Багато сил, ініціативи та енергії про­тягом усіх років роботи в лікарні віддав Олександр Федорович зміцненню її ма­теріально-технічної бази. За роки його трудової діяльності в обласній лікар­ні відбулось чимало позитивних зру­шень: почали інтенсивно розвиватись спеціалізовані служби, заклад активно співпрацював із районними, міськими та спеціалізованими обласними ліку­вально-профілактичними закладами. Разом зі зміцненням матеріальної бази він дбав і про вдосконалення роботи обласної лікарні як організаційно-методичного центру та центру з підви­щення кваліфікації медичних працівників області. Особливу увагу фахівці обласної лікарні під керівництвом Олександра   Федоровича Гербачев­ського приділяли пріоритету профі­лактичної спрямо­ваності в роботі лікувальних закладів області, планово­му оздоровленню виявлених хворих, у першу чергу - серед працівників сіль­ського господарства та промисловості, зниженню травматизму.
Після введення інституту головних спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України О.Ф.Гербачевському - єдиному з головних лікарів обласних лікарень країни - було дозволено сумі­щати цю посаду з роботою керівника за­кладу.

В доробку О.Ф.Гербачевського чимало мало наукових праць, адже він уміло поєднував практичну роботу з науко­вою діяльністю. Перша наукова праця Олександра Федоровича значиться в записах Тульського губернського відді­лу охорони здоров'я ще 1921 року. Мова там йде про надруковану статтю щодо хірургічного лікування гангрени кінці­вок після висипного тифу. Також у 20-х роках з'являються його роботи «Спосіб фіксації хребців при туберкульозних спондилітах», «Хірургічне лікування травматичної епілепсії», «Спосіб аутопластичної пересадки яєчника при статевому туберкульозі». За своє життя   він написав 15 наукових праць.
Особливу   увагу О.Ф.Гербачевський приділяв підготовці спеціалістів лікарні, підвищенню їх майстерності - невичерпна енергія, ентузіазм, невід'ємне прагнення до нового передавалось його учням. Він умів і любив учи­ти інших, створював умо-"% ви для наукової діяльності ' молодих спеціалістів, котрі працювали в закладі. Під його керівництвом шесте­ро лікарів обласної лікарні захистили дисертації на звання канди­датів медичних наук, співробітники за­кладу виконали кілька сотень наукових праць, у лікарні видавались збірники наукових робіт. Протягом багатьох років обласна лікарня була базою передового досвіду, в її стінах проводились заняття та конференції ВООЗ.

За видатні заслуги в справі ор­ганізації охорони здоров'я, високу майстерність та наукову діяльність О.Ф.Гербачевський отримав чимало на­город. Зокрема, в 1945 році йому було присвоєно звання заслуженого лікаря УРСР, того ж року він отримав медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Також видатного лі­каря в 1948 році нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, в 1953 - орденом Леніна, в 1961 - орденом «Знак Пошани». У 1969 році за видатні успіхи в організаторській, професійній та сус­пільній діяльності Олександру Федоро­вичу Гербачевському було присвоєно почесне звання Героя Соціалістичної Праці. Ще три роки він очолював об­ласну лікарню, а в жовтні 1972 року за­лишив посаду головного лікаря і став головним консультантом лікарні, очо­лив Раду наставників. Він керувався од­вічною мудрістю: учитель, навчи учня, щоб було кому вчити. В 90-річному віці - в 1974 році - О.Ф.Гербачевський був обраний заступником голови 29 Всесо­юзного з'їзду хірургів, який відбувся в Києві.

З жовтня 1979 року Олександр Федорович Гербачевський відійшов у вічність. У 1989 році в зв'язку з деся­тиріччям смерті О. Ф. Гербачевського колектив обласної лікарні порушив клопотання про присвоєння закладу його імені - в 1992 році клопотання задовольнили й із того часу обласна лікарня носить ім'я видатного лікаря, генія свого часу.

15 вересня 2002 року на території обласної клінічної лікар­ні імені О.Ф.Гербачевського відбулось урочисте відкриття пам'ятника відомо­му вченому - як знак великої пошани від усієї громадськості Житомирщини. Світла пам'ять про нього залишиться назавжди - започатковані ним традиції продовжують жити, закладені принци­пи організації праці лікарні, зміцнення її матеріально-технічної бази, активне узагальнення досвіду в наукових працях вдосконалюються та набувають подаль­шого розвитку. Й можна з упевненістю сказати, що обласній лікарні поталани­ло, адже довгі роки її очолювала люди­на високої громадянської та моральної якості (невтомний трудівник), високок­валіфікований клініцист та організатор охорони здоров'я, вчитель та настав­ник, інтелігентна людина Олександр Федорович Гербачевський. Колективи лікувально-профілактичних закладів області можуть пишатись тим, що серед них працювали й нині працюють спеці­алісти, виховані О.Ф.Гербачевським та його учнями й послідовниками - провід­ними спеціалістами обласної клінічної лікарні, яка з гордістю носить його ім'я. Підготувала Вікторія Паламарчук.