Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Централізована клініко-діагностична лабораторія

Централізована клініко-діагностична лабораторія

 

 

Централізована клініко-діагностична лабораторія (далі ЦКДЛ) є структурним підрозділом лікарні, обслуговує пацієнтів відділень стаціонару, консультативно-діагностичної поліклініки, проводить централізовані цитологічні дослідження для закладів охорони здоров'я області. В структурі ЦКДЛ входить 5 відділів: клініко-гематологічний, біохімічний, цитологічний, імуно-серологічний, бактеріологічний. За вказаними напрямками працюють підготовлені лікарі, біологи та лаборанти.

 

 

 

 

Завідувач ЦКДЛ – Інна Миколаївна Іващенко, лікар з клінічної лабораторної діагностики, лікар гематолог, вірусолог.

 

 

 

 

Старший лаборант ЦКДЛ - Галина Казимирівна Ляшенко, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії за фахом «Лабораторна справа. Клініка», координатор управління охорони здоров'я.

 

 

Фахівці ЦКДЛ залучені до навчального процесу підготовки спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики та навчання лаборантів на циклах підвищення кваліфікації.

 Щорічно в ЦКДЛ виконується понад 1,6 млн. досліджень, з них для пацієнтів обласної клінічної лікарні 74,7% та  для інших закладів області 25,3%.

ЦКДЛ оснащена сучасними автоматичними та напівавтоматичними аналізаторами,  що дозволяє застосовувати сучасні методи лабораторної діагностики та забезпечувати якість виконаних досліджень.

     В ЦКДЛ функціонує система  контролю якості, яка включає щоденний внутрішньолабораторний контроль за якістю лабораторних досліджень і регулярну щорічну участь в  Національних та міжнародних Програмах з контролю якості лабораторних досліджень.

        За напрямками роботи в ЦКДЛ виконуються наступні дослідження:

в клініко-гематологічному відділі:

 • мікроскопічні дослідження сечі, рідин з серозних порожнин, спинномозкової рідини, мокротиння, жовчі, випорожнень та іншого біологічного матеріалу;
 • гематологічні дослідження периферичної крові виконуються на гематологічних  аналізаторах;
 • мікроскопічні дослідження мазків периферичної крові, пунктатів/аспіратів  кісткового мозку з метою діагностики захворювань системи крові та виявлення метастазів;
 • мікроскопічне дослідження урогенітальних мазків;
 •  дослідження крові на малярію, LE клітини;
 • копрограма.

 

в біохімічному відділі :

 • показники згортаючої системи крові (визначення фібриногену, протромбінового часу, тромбінового часу, активованого часткового тромбопластинового часу, XII-а залежного фібринолізу, РФМК-тесту з орто-фенантроліном,  визначення протромбінового часу з тромбопластином за міжнародним індексом   чутливості (МНВ );
 • активність ферментів (аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, амілази, гамаглута-мілтранспептидази, креатинфосфокінази, креатинфосфокінази-МБ, лактатдегідрогенази);
 •  білковий обмін (визначення загального білку, альбуміну, тимолової проби, С-реактивного білку);
 • вуглеводний обмін (визначення глюкози, глікованого гемоглобіну на стандартизованій автоматизованій системі, проведення глікемічного профілю та тесту толерантності до глюкози);
 •  ліпідний обмін (визначення холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ);
 • водно-мінеральний обмін (визначення калію, натрію, хлоридів, фосфору, магнію, заліза, загального кальцію);
 •  пігментний обмін (визначення білірубіну).

 

в імуно-серологічному відділі:

 • показники імунограми з визначенням факторів клітинного та гуморального імунітету з застосуванням CD-маркерів (кількість лімфоцитів, кількість В-лімфоцитів, кількість Т-лімфоцитів, Т-хелпери, Т-супресори), імуноглобуліни А, М, G та інше;
 • визначенням імуноглобуліну Е;
 • визначення маркерів гепатитів В і С;
 • трепонемні та нетрепонемні тести на  сифіліс;
 • визначення титру антитіл до хламідій;
 • визначення груп крові системи АВО та резус;
 • визначення ревматоїдного фактору та антистрептолізину-О.

 

в бактеріологічному відділі:

 • визначення збудників інфекційних процесів в будь-якому біологічному матеріалі (сімейство кишкових бактерій (в томі числі умовнопатогенних (клебсієл, протеїв, ентеробактеру), стафілококи, стрептококи, дифтерія та інше);
 • визначення кількості мікроорганізмів в біологічному матеріалі (мікробне число);
 • визначення антибіотикочутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів;
 • обстеження на  дисбактеріоз кишківника;
 • санітарно-бактеріологічні дослідження  на об’єктах зовнішнього середовища в операційних, маніпуляційних та інших.

 

в цитологічному відділі:

 • цитологічні дослідження різних тканин та органів, отриманих під час діагностичних пункцій та операцій для визначення змін в клітинах, характерних для онкологічних, запальних та інших процесів;
 • цитологічні скринінгові дослідження ексфоліативного клітинного матеріалу, отриманого при профілактичних гінекологічних, проктологічних, урологічних та ін. оглядах населення  (секрети, виділення, зіскріби з поверхонь ерозій, виразок, ран, нориць, відбитки тканин/органів, промивні води, ексудати, транссудати та інші);
 • дослідження ендоскопічного матеріалу отриманого при катетеризації бронхів, езофаго-, гастро-, дуодено-, лапаро-, ректо-, романо-, колоно-, цистоскопії та інших видів ендоскопічного обстеження при будь-якій локалізації патологічного процесу.

 Впроваджено нові методи лабораторної діагностики та розширено перелік лабораторних досліджень.

На автоматизованому обладнанні – імунохемілюмінесцентний аналізатор (ІХЛА) проводяться визначення наступних показників:

 • тиреоїдна панель: тиреотропний гормон (тиреостимулюючий, тиреотропін, ТТГ, TSH), тироксин вільний (FT4), трийодтиронін вільний (FT3), антитіла до пероксидази щитоподібної залози (Anti-TPO), тиреоглобулін (Tg), антитіла до тиреоглобуліну (Anti-Tg);
 • онкологічна панель: онкомаркер  яйників (СА-125), онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9), простат-специфічний антиген загальний (TPSA), простат-специфічний антиген вільний (FPSA), феритин. Феритин  також, згідно клінічних протоколів,  є діагностичним критерієм діагнозу залізодефіцитної анемії;
 • кардіомаркер: тропонін І.

 

Для визначення глікованого гемоглобіну  впроваджено сучасну стандартизовану автоматизовану систему.

Показники згортаючої системи крові визначаються на сучасному приладі – коагулометрі, що дозволяє проводити моніторинг шляхів згортання крові та з метою контролю дії непрямих антикоагулянтів проводиться стандартизоване визначення МНВ (INR).

Клінічний аналіз крові проводиться на гематологічних аналізаторах, які визначають від 18 до 22 параметрів.

Напівкількісний аналізатор сечі дозволяє визначати 10 параметрів: глюкоза, білок, рН, відносну густину, білірубін, уробіліноген, кетонові тіла, нітрити, лейкоцити, еритроцити та додатково проводимо мікроскопію осаду.

Жителі області мають можливість в обласній клінічній лікарні отримати кваліфіковані консультації фахівців різних профілів та пройти одночасно стандартизоване лабораторне обстеження впродовж дня.

Централізована клініко-діагностична лабораторія розташована за адресою: м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3, ІІІ-й поверх корпусу консультативно-діагностичної поліклініки.