Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаНовини → Віддавай світові найкраще...

Віддавай світові найкраще...

Новини лікарні    28 Грудень, 2015
 

Віддавай світові найкраще, що в тебе є, і цього може ніколи не вистачити. Все одно віддавай світові найкраще, що в тебе є. Мати Тереза.Обласна клінічна лікарня імені О.Ф.Гербачевського - один із найстаріших закладів охо­рони здоров'я Житомирської області. Довгий і прекрасний шлях пройшла лікарня в своєму становленні й розвитку. На сторожі найдорожчого скарбу - людського здоров'я - увесь цей час стояли лікарі, а поруч із ними - медсестри. 

Професія медичної сестри й надалі залишається однією з найгуманніших, адже саме вона покликана нести спо­кій, милосердя та надію в серця паці­єнтів. Ентузіазм, відданість справі, ви­сокий професіоналізм, досвід, постійне самовдосконалення дають можливість гідно організовувати роботу нашого медичного закладу. Будучи представ­никами найгуманнішої професії, ме­дичні сестри нашої лікарні чесно та до­бросовісно виконують свої обов'язки, розуміючи, що їх професіоналізм і компетентність є індикатором оцінки якості роботи медичного закладу в ці­лому. Заклад працює з єдиною метою - надати пацієнтові якісну медичну до­помогу, яка є результатом взаємодії лі­карів, молодших спеціалістів з медич­ною освітою та молодших медичних сестер, а також спеціалістів багатьох немедичних служб сучасної лікарні.

Всі маніпуляції й медсестринський догляд здійснюються за розробленими стандартами сестринського догляду, стандартами підготовки пацієнтів до лікувально-діагностичних процедур, локальними протоколами виконання основних маніпуляцій і процедур, епі­демічно-безпечними алгоритмами. Ме­дичні сестри виконують призначення лікаря, стежать за санітарним та охо­ронним режимом, доглядають за паці­єнтами, створюють позитивний психо­логічний клімат у лікувальному закладі та надають долікарську медичну допо­могу. Досвідчені медичні сестри, лікарі навчають молодих фахівців обслугову­вати нетерплячих пацієнтів - терпляче, імпульсивних, емоційних - тактовно, агресивних - стримано. В лікарні побу­дована ефективна система управління, створена команда, яка працює і втілює в життя головний принцип успішного медичного закладу: взаєморозуміння та взаємодія всіх без винятку співро­бітників - основа якісного результату. Тож атмосфера, яку створює персонал закладу, викликає довіру та позитивні емоції у пацієнтів, а результати лікуван­ня свідчать про високий професіона­лізм лікарів та медичних сестер. Відтак основним критерієм оцінки ефективнос­ті роботи обласної клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського є не тільки кількість пролікованих пацієнтів, а й рівень їх за­доволеності.

Лікарня є базою підготовки для піс-лядипломної безперервної освіти прак­тикуючих медсестер області та студентів Житомирського інституту медсестрин-ства. На даний час у закладі працює 760 молодших спеціалістів із медичною освітою, з них 253 мають вищу квалі­фікаційну категорію, 142 - І категорію, 141 - II категорію, 224 - без категорії', 58 медичних сестер-бакалаврів, 2 магі­стрів сестринської справи, 3 навчаються на бакалаврів, 5 - на магістрів. Забез­печують догляд за хворими, чистоту у відділеннях, на території 475 молодших медичних сестер. 

Приємно назвати імена медичних сестер, котрі мають звання «Заслуже­ний працівник охорони здоров'я Украї­ни».  Це - старша медсестра оперблоку Галина Костянтинівна Байдала, старша медсестра гінекологічного відділення Тамара Григорівна Дехтяренко, старша медсестра гастроентерологічного від­ділення Лариса Василівна Ковальчук, медсестра оперблоку Юлія Ананіївна Войтко, старша медсестра відділення інтенсивної терапії Майя Сергіївна Герговська. Палатна медсестра ревматоло­гічного відділення Марія Василівна Ільченко має звання «Відмінник охорони здоров'я України».

Від самого початку проведення АТО на сході країни весь колектив лікарні здійснює активну волонтерську допомо­гу солдатам. Організатором та активним учасником волонтерського руху є стар­ша медсестра проктологічного відділен­ня Галина Михайлівна Колесник. Допо­мога військовим АТО - це той напрямок роботи, який допомагає робити все мож­ливе задля того, аби зберегти життя на­ших солдатів та добровольців, які захи­щають на сході територіальну цілісність та державну незалежність України.

Стимулом для популяризації про­фесії медичної сестри, спілкування та обміну професійним досвідом, сходами до вдосконалення знань і вмінь є Все­український конкурс професійної май­стерності медичних сестер «Ескупап-Професіонал». В Україні вже проведено 9 конкурсів, в 4 із яких Житомирщину достойно представили медичні сестри нашої лікарні, щоразу займаючи високі місця.

Відповідно до Програми розви­тку медсестринства України сформовано умови для підвищення ефективності роботи та ролі молодших спеціалістів з медичною освітою в наданні медичної допомоги населенню області. Й зна­чна роль у професійній підготовці та постійному вдосконаленню знань медсестер належить Раді медичних сес­тер обласної клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського. Головним завдан­ням Ради є виховання широко ерудованого спеціаліста, котрий уміє аналі­зувати й систематизувати свої знання та реалізовувати їх у практичній діяль­ності. Рада медичних сестер закладу - це досвідчені старші медичні сестри вищої кваліфікаційної категорії, які ма­ють практичний досвід роботи, орга­нізаторські здібності. Всі вони фахівці своєї справи, користуються повагою в колективі, передають свій досвід робо­ти молодим медсестрам. Кожна старша медична сестра - відповідальна висо­копрофесійна людина, яка вболіває за свою роботу та докладає всіх зусиль, щоб у відділенні панувала доброзич­лива атмосфера та затишок. Для по­кращення організації праці сформовані сектори Ради медичних сестер. Рада та сектори працюють згідно з поло­женням про Раду медичних сестер та планами роботи, затвердженими голо­вним лікарем. Членами Ради медичних сестер здійснюється контроль за робо­тою медичних сестер за відповідними критеріями, а саме: обходи у відділен­нях, дотримання інфекційної безпеки персоналу і пацієнтів, передача зміни, якість виконання лікарських призна­чень, вчасність обліку та використання лікарських засобів, медичних виробів, організація лікувального харчування, догляд за важкими та післяопераційни­ми пацієнтами. Головною метою Ради медичних сестер є підвищення теоре­тичних знань та освоєння практичних навичок молодшими спеціалістами з медичною освітою. Старшими медични­ми сестрами активно проводиться робо­та щодо реформування сестринської ді­яльності та впровадження інноваційних процесів. Рада медичних сестер ефек­тивно використовує такі сучасні техно­логії підготовки, як тренінги, майстер-класи, заліки, які дозволяють слухачам моделювати свою поведінку в штучно створеній ситуації.

Медичні сестри навчаються також шляхом участі в роботі загальнолікарняних науково-практичних конферен­цій, які проводяться з обов'язковим мультимедійним супроводом, у семіна­рах, що проводяться у відділеннях, а також отримують інформацію та обмі­нюються досвідом на обласних конфе­ренціях і курсах підвищення кваліфіка­ції. В результаті ефективної організації роботи персонал, значно поліпшилась якість роботи, зросла задоволеність па­цієнтів якістю сестринського догляду.

Неможливо не згадати про чудо­ву людину, талановитого керівника, гарну жінку, організатора сестринської справи Зою Іванівну Файдюк, яка пра­цювала в обласній клінічній лікарні іме­ні О.Ф.Гербачевського з 1976 по 2014 рік. Вона була ініціатором створення та головою Асоціації медичних сестер Житомирської області. Значну увагу приділяла навчанню молодих кадрів -медичних сестер і нашого закладу, й районних та міських лікувально-профі­лактичних закладів, передавала їм свій багатий життєвий досвід. За чуйність, відданість своїй справі користувалася заслуженим авторитетом та повагою серед хворих, колег, як у лікарні, так і в лікувально-профілактичних закладах області та всієї України.

Багато гарних, чудових фахів­ців своєї справи - медичних сестер - працювали колись і працюють за­раз в обласній клінічній лікарні імені О.Ф.Гербачевського. Прекрасна молодь із сучасними поглядами, новими під­ходами до організації медсестринської допомоги приходить до нас на роботу. З таким кадровим потенціалом ми праг­немо якнайкраще задовольнити потре­би жителів нашої області й будемо ста­ратись і надалі постійно покращувати якість надання медичної допомоги. Ми працюємо для пацієнта!

Світлана Сергіївна Тевс, заступник головного лікаря ОКЛ імені О.Ф.Гербачевського з медсестринства, голова Асоціації медсестер області.